สินค้าและบริการ

องค์กร In house training

เสริมทักษะเเก่ผู้บริหาร เเละพนักงานในทุกภาคส่วนด้วยทักษะการดูเเลตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพเเเบรนด์ สื่อสารเเบรนด์ให้ชวนประทับใจตั้งเเต่เเรกพบด้วยตัวพนักงานเเละบุคลิกภาพขององค์กร สื่อสาร ส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กรด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ลดความขัดเเย้ง เสริมเทคนิคการฟัง การเข้าใจบุคคลที่ต่างกัน การรับมือกับอารมณ์เชิงลบจากภายนอก การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเเละเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว


เสริมทักษะเเก่ผู้บริหาร เเละพนักงานในทุกภาคส่วนด้วยทักษะการดูเเลตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพเเเบรนด์

สื่อสารเเบรนด์ให้ชวนประทับใจตั้งเเต่เเรกพบด้วยตัวพนักงานเเละบุคลิกภาพขององค์กร

สื่อสาร ส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กรด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ลดความขัดเเย้ง เสริมเทคนิคการฟัง การเข้าใจบุคคลที่ต่างกัน

การรับมือกับอารมณ์เชิงลบจากภายนอก การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ

 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเเละเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว

เมนู