สินค้าและบริการ

การสื่อสาร Communication

เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร รู้ถึงกระบวนการการสื่อสารเเละฝึกฝนรูปแบบการสื่อสารให้เกิดประสิธิภาพลดความขัดเเย้ง เพิ่มพลังการเเสดงออก ด้วยภาษาที่อ่อนหวาน เเละทรงพลัง เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ราบรื่นยั่งยืน ด้วยการให้เกียรติตนเองเเละคนรอบข้าง สร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคนิคในการเเสดงความคิดเห็น การเสนอเเนะ ปฏิเสธ ลดความประหม่าในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน มีเนื้อหาการพูดที่จับใจ


เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร รู้ถึงกระบวนการการสื่อสารเเละฝึกฝนรูปแบบการสื่อสารให้เกิดประสิธิภาพลดความขัดเเย้ง

เพิ่มพลังการเเสดงออก ด้วยภาษาที่อ่อนหวาน เเละทรงพลัง เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ราบรื่นยั่งยืน

ด้วยการให้เกียรติตนเองเเละคนรอบข้าง สร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคนิคในการเเสดงความคิดเห็น การเสนอเเนะ ปฏิเสธ

ลดความประหม่าในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน มีเนื้อหาการพูดที่จับใจ

เมนู